ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση Παραγγελίας Προϊόντος – Επιστροφή Προϊόντος

Η Ιστοσελίδα και ο χρήστης διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης του συνόλου ή μέρους μίας παραγγελίας προϊόντος που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη παραδοθεί. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του μέσω γραπτής επικοινωνίας με την Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του συνόλου ή μέρους μίας παραγγελίας εφόσον υπάρξουν προβλήματα ή δυσλειτουργίες που κάνουν αδύνατη την παράδοση των προϊόντων αυτής. Η Ιστοσελίδα εφόσον δεν μπορεί να ολοκληρώσει στο σύνολό της μια παραγγελία, ενημερώνει με γραπτή επικοινωνία τον χρήστη για την αδυναμία που έχει προκύψει και παράλληλα επιστρέφει σε αυτόν το τίμημα για την παραγγελία αυτή, εφόσον αυτό έχει προκαταβληθεί.

Ακύρωση Παραγγελίας Υπηρεσίας

Η Ιστοσελίδα και ο χρήστης διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης του συνόλου ή μέρους μίας παραγγελίας που έχει ήδη καταχωρηθεί για τη συμμετοχή του χρήστη σε ξενάγηση / εκδήλωση της Εταιρείας. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του μέσω γραπτής επικοινωνίας με την Ιστοσελίδα. Εφόσον η ακύρωση της παραγγελίας του πραγματοποιηθεί το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες / σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία και ώρα έναρξης της εκάστοτε ξενάγησης / εκδήλωσης, ο χρήστης δικαιούται επιστροφή χρημάτων. Διευκρινίζεται ρητά ότι δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων σε περιπτώσεις ακύρωσης παραγγελίας μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του συνόλου ή μέρους μίας παραγγελίας για λόγους ανωτέρας βίας που κάνουν αδύνατη την παράδοση των υπηρεσιών αυτής. Η Ιστοσελίδα εφόσον δεν μπορεί να ολοκληρώσει στο σύνολό της μια παραγγελία, ενημερώνει με γραπτή επικοινωνία τον χρήστη για την αδυναμία που έχει προκύψει και παράλληλα επιστρέφει σε αυτόν το τίμημα για την παραγγελία αυτή, εφόσον αυτό έχει προκαταβληθεί.

 

Accessibility Toolbar